Ubuntu18.04にTensorFlowをインストールしたメモ

公式

パッケージインストール

sudo apt update
sudo apt install python3-dev python3-pip virtualenv

venv作成

mkdir ~/python
virtualenv -p python3 ~/python

tensorflowのインストール

source ~/python/bin/activate
pip install tensorflow

日本語化

sudo apt install language-pack-ja
sudo update-locale LANG=ja_JP.UTF-8

実行

python test.py